Standard-Stoffe (Preisgruppe I ohne Aufpreis):

Andere Stoffe (Preisgruppe II mit Aufpreis):